Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Logixbox

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Logixbox en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Logixbox en afnemer. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen via www.logixbox.nl. Logixbox is een handelsnaam van Logixbox VOF, gevestigd aan de Jos Everaardstraat 7, 4564 CL te Sint Jansteen, hierna genoemd: Logixbox.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij Logixbox deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Logixbox zijn vrijblijvend en Logixbox behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Zie ook artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling aan Logixbox. Logixbox is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Logixbox dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Het aanbod bevat een nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Logixbox niet.

2.4 Indien de klant het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Logixbox onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.5 Logixbox treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data eb zorgt voor een veilige webomgeving. Dit geldt tevens voor het elektronisch betalen via de webshop van Logixbox.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's inclusief handeling en verzendkosten (rembours uitgezonderd), eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Alles bij 3.1 genoemd geldt exclusief voor leveringen binnen  Nederland.

3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaand aan levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4 Betaling kan geschieden per overboeking, iDEAL, of onder rembours. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Logixbox.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Logixbox gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan dan worden deze voor de oude prijzen geleverd tot een termijn van maximaal 3 maanden na ontvangst bestelling, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. Daarna bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 30 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Logixbox.

3.7 De in het aanbod van de producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 4. Levering

4.1 Logixbox zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

4.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Voor een levering naar een adres  buiten Nederland zal Logixbox verzendkosten in rekening brengen.

4.3 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Logixbox zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Vooraf neemt Logixbox hierover contact op met de klant.

4.4 Vrijwel alle producten zijn uit voorraad leverbaar. Wanneer een product niet voorradig is bedraagt de maximale levertijd 40 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, laat Logixbox dit tijdig weten aan de klant. Tevens biedt Logixbox u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op uw rekening.

4.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Logixbox, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Logixbox verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Logixbox geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Logixbox daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. In geval van transportschade dient u dit binnen drie werkdagen te melden.

7.2 Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Logixbox retourneren conform de door Logixbox verstrekte instructies.

7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Logixbox de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen aan Logixbox te retourneren, dit geldt niet indien u voor een speciale RAL kleur heeft of gekozen of andere bijzondere aanpassingen heeft laten doen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


Artikel 8. Conformiteit en garantie

8.1 Logixbox staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Logixbox staat in voor de door haar geleverde producten als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal. Op de gehele box inclusief gasveren en sloten geldt een garantietermijn van 5 jaar na levering. U dient er voor te zorgen dat het product bij ons terechtkomt zodat Logixbox een verdere afwikkeling kan regelen. In de tussentijd kan het voorkomen dat u korte tijd geen gebruik kunt maken van de box.

8.3 De garantie geldt slechts indien de klant aan al zijn verplichtingen jegens Logixbox heeft voldaan.

8.4 Logixbox is niet gehouden tot het doen van enige verdere vergoeding van schade- directe of indirecte- geleden door de klant.

8.5 Logixbox gaat uit van een normaal dagelijks gebruik van de door haar geleverde producten, in overeenstemming met het doel waarvoor deze gebruikt dienen te worden.  

8.6 De door Logixbox gegeven garantie geldt niet:
- voor gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik van de klant;
- voor gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, weersinvloeden of buitengewone belasting;
- voor gebreken die zijn ontstaan doordat de klant zelf wijzigingen heeft aangebracht dan wel reparaties heeft verricht/laten verrichten;

8.7 Een door Logixbox als garantie geboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Logixbox jegens Logixbox kan doen gelden op de grond van de wet en/of overeenkomst op afstand.


Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Logixbox voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Logixbox, is Logixbox niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Logixbox.


Artikel 10. Privacy en beveiliging

10.1 Logixbox hecht veel waarde aan uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertouwelijk worden behandeld. Logixbox heeft een aantal van uw gegevens nodig om uw product te kunnen leveren en zal uw gegevens nimmer zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant aan derden overdragen. Elders op de website is een uitgebreid privacy reglement opgenomen.


Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Logixbox in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Logixbox gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Logixbox kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan Logixbox schriftelijk opgave doet van een adres, is Logixbox gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u in deze schriftelijke opgave een ander afleveradres opgeeft.

12.2 Wanneer door Logixbox gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Logixbox deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Logixbox in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Logixbox vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 Logixbox is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12.5 T.a.v. plaatsing van het product op – of boven publieke grond, gelden er per gemeente precarioregels. Vooraf dient de klant zich op de hoogte te stellen van deze plaatselijke regels. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt ten allen tijde bij de klant.

12.6 De afmetingen van de boxen laten een maximale afmeting van een pakket toe. De klant dient bij haar webwinkel of leverancier te informeren naar de pakketgrootte om er zeker van te zijn dat het pakket ook afgeleverd kan worden in de box. Logixbox kan hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld, evenals voor het feit dat de webwinkel of leverancier – om welke redenen dan ook- weigert om het pakket in de Logixbox af te (laten) leveren.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.